كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی 98-97

کد رشته

بخش علمی علوم پایه               سال تحصیلی 98-97

جدول تطبیق

111191

ریاضی محض ( گرایش آنالیز)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 به بعد)

 جدول تطبیق

111197

ریاضی محض (گرایش هندسه توپولوژِی)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 به بعد)

 

111198

ریاضی محض ( گرایش جبر جابجایی و همولوژی)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 )

 

111199

ریاضی محض ( گرایش ابرجبرها و جبرهای مرتب شده)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94)

 

111196

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ( کنترل و بهینه سازی)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94)

 جدول تطبیق

 111109

ریاضی گرایش کاربردی
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 )

 

 111118

ریاضی کاربردی
( مخصوص ورودی های 95 و بعد از آن)

 

 111119

ریاضی محض گرایش جبر
(مخصوص ورودی های 96-95 و به بعد)

 جدول تطبیق

 111181

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

 

111181 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد) جدول تطبیق

 111124

ریاضی  گرایش هندسه توپولوژی
(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

جدول تطبیق 

111496

شیمی- شیمی آلی

جدول تطبیق 

111495

شیمی - شیمی تجزیه

 

111494

شیمی - شیمی فیزیک

 

111497

شیمی- شیمی معدنی

 

111345

فیزیک گرایش هسته ای
(مخصوص ورودی های 89 و بعد از آن)

 

111345

فیزیک هسته ای (مخصوص ورودی های 96 و به بعد)

111308

فیزیک گرایش نظری

 

111309

 فیزیک (مخصوص ورودی های قبل از 96)

111309

فیزیک (مخصوص ورودی های اول 97-96 و به بعد)

 

111309

فیزیک (مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

111345

فیزیک گرایش هسته ای(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

111352

فیزیگ گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها (مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

111209

بیو شیمی (مخصوص ورودی های قبل از96)

111209

بیوشیمی (مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

 جدول تطبیق

111709

آمار

 

111208

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
(مخصوص ورودی های قبل از 97 )

جدول تطبیق

111208

زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی (مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد) جدول تطبیق
بيشتر