كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی98-97

کدرشته

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی              سال تحصیلی98-97

 جدول تطبیق

124010

آموزش محیط زیست

 جدول تطبیق

121165

برنامه ریزی آموزش از راه دور

 جدول تطبیق

121531 

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی (مخصوص ورودی های قبل از 94)

 

121509

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی (مخصوص ورودی های قبل از 94)

 

121727

روانشناسی سلامت

 

121722

روانشناسی

 

 122411

علم اطلاعات و دانش شناسی( مخصوص ورودی های قبل از 94)

 

122413


علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
(مخصوص ورودی های 94و بعد از آن)

جدول تطبیق 

121513


مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 
   (مخصوص ورودی های 94 و بعد ازآن)


جدول تطبیق 

121514


مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 
 (مخصوص ورودی های 94 و بعد ازآن)

 
جدول تطبیق

121542

مدیریت ورزشی (مخصوص ورودی های 98- 97 و به بعد)

جدول تطبیق 

121909

فلسفه تعلیم و تربیت گرایش تعلیم و تربیت اسلامی (مخصوص ورودی های قبل از 95)

جدول تطبیق 

121115

فلسفه تعلیم و تربیت (مخصوص ورودی های 96-95 و  اول 98-97 و به بعد )

 

121909

فلسفه تعلیم و تربیت گرایش تعلیم و تربیت اسلامی (مخصوص ورودی های 97-96 و به بعد)

 جدول تطبیق

122415

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش ( مخصوص ورودی های 97-96 و به بعد)

جدول تطبیق 

بيشتر