كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش علمی فنی و مهندسی سال تحصیلی 98-97

کدرشته

بخش علمی فنی و مهندسی                         سال تحصیلی 98-97

جدول تطبیق

112214

مهندسی صنایع (مخصوص ورودی های قبل از 95)

 

112214

مهندسی صنایع (مخصوص ورودی های 95 و به بعد)

 

112214


مهندسی صنایع (مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)


جدول تطبیق

112214


مهندسی صنایع
(مخصوص ورودی های 97 و به بعد)

 

131309

مهندسی عمران – راه و ترابری (مخصوص ورودی های قبل از 95)

جدول تطبیق 

131309

مهندسی عمران – راه و ترابری (مخصوص ورودی های 95 و به بعد)

 

بيشتر