كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1396/11/3 سه‌شنبه بخش الهیات و علوم اسلامی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

بخش الهیات وعلوم اسلامی                             سال تحصیلی97-96

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122047

اخلاق گرایش اخلاق اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122017

فقه وحقوق خصوصی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122045

اخلاق گرایش فلسفه اخلاق

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122040

الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122050

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122030

الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122028

الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122012

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122911

تاریخ تشیع

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122330

حقوق بین الملل

برنامه ارائه دروس
(اصلاحیه 96/12/6)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122332

حقوق جزا و جرم شناسی

برنامه ارائه دروس
(اصلاحیه 96/12/6)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122333

حقوق خصوصی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122041

نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122014

نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122016

نهج البلاغه گرایش اجتماعی،سیاسی و حقوق عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121910

فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122029

فلسفه وحکمت اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121911

فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122313

حقوق دادرسی اداری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122024

 فلسفه دین

 

برنامه ارائه دروس

 

وضعیت منابع درسی

 

جدول تطبیق اساتید

122025

اخلاق کاربردی

 برنامه ارائه دروس

 

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

 

بيشتر