كوچك يا بزرگ كردن بخش :.علوم پایه
1396/4/14 چهارشنبه بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی 97-96


    

کد رشته

بخش علوم پایه                                        سال تحصیلی  97-96

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111711

آمار ریاضی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111149

آموزش ریاضی
(مخصوص ورودی 96 و بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111149

آموزش ریاضی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

 

 

 

 

 

 

جدول تطبیق اساتید

111150

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111150

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)
(مخصوص ورودی 96 و بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111190

ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111123

ریاضی کاربردی بهینه سازی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111121

ریاضی کاربردی بهینه سازی(تحقیق در عملیات)

اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول 96-95

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111160

ریاضی محض (آنالیز)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111170

ریاضی محض (جبر)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111180

ریاضی محض (هندسه)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111122

ریاضی محض هندسه(توپولوژی)

اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول 96-95

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111148

ریاضی محض – زمینه گرافت و ترکیبات جبری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111117

ریاضی محض جبر ( زمینه گرافت و ترکیبات جبری)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111646

زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111647

زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111652

زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی  (مخصوص ورودی های 93به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111642

زمین شناسی-پترولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111643

زمین شناسی (اقتصادی)
(مخصوص ورودی قبل از 96-95)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111643

زمین شناسی (اقتصادی)
(مخصوص ورودی 96-95 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111613

زمین شناسی - آب زمین شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111614

زمین شناسی - زلزله شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111641

زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111648

زمین شناسی زیست محیطی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111649

زمین شناسی-تکتونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111650

زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

 

جدول تطبیق اساتید

111650

زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)
(مخصوص ورودی 94 وبعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111651

زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111612

زمین شناسی – زمین شیمی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111631

علوم زمین گرایش پترولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111632

علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111633

علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111635

علوم زمین گرایش آب زمین شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111636

علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111637

علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی 

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111638

علوم زمین گرایش زمین شیمی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

112410

ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

112410

ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
(مخصوص ورودی های 96 و به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111470

شیمی(شیمی آلی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

 

 

جدول تطبیق اساتید

111460

شیمی(شیمی تجزیه)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111480

شیمی(شیمی فیزیک)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111490

شیمی(شیمی معدنی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111411

فیتوشیمی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111333

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تطبیق اساتید

111328

فیزیک (گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها)

اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111334

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111336

فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111326

فیزیک (گرایش اتمی و مولکولی)

اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111332

فیزیک (زمینه حالت جامد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111343

فیزیک (گرایش حالت جامد)

اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111339

فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111325

فیزیک(گرایش فیزیک بنیادی)

اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111335

فیزیک(زمینه هسته ای)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111324

فیزیک(گرایش هسته ای)

اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111329

فیزیک نجومی ( ورودی 93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

111244

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111224

علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111245

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111229

علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111243

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111223

علوم جانوری گرایش فیزیولوژی
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111221

زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111270

زیست شناسی (بیوشیمی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111207

بیوشیمی
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111260

زیست شناسی (علوم جانوری)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111255

زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111256

زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111257

زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111258

زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111248

زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی(مخصوص ورودی های 95-94)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111248

زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111225

علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111246

زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111246

زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (مخصوص ورودی 95-94 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111227

علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111247

زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی(مخصوص ورودی های قبل از96-95)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111226

علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودهای 96-95 و بعد از آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111250

زیست شناسی‌ (علوم گیاهی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111249

زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111222

زیست فناوری میکروبی
(مخصوص ورودی های 95-94و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111242

زیست شناسی-ژنتیک
(مخصوص ورودی های قبل از 96-95)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111228

ژنتیک
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111238

زیست شناسی - بیوفیزیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111251

زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک(مخصوص ورودی96 -97و بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111252

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی(مخصوص ورودی 96-97 و بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111253

زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودی 96-97 و بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111254

زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی وتکوینی(مخصوص ورودی96 -97و بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111259

زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک(مخصوص ورودی96 -97و بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر