كوچك يا بزرگ كردن بخش :.هنر و معماری
1396/4/13 سه‌شنبه بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی 97-96


 

بخش هنر ومعماری                                        سال تحصیلی 97 - 96

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171212

پژوهش هنر

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171212

پژوهش هنر
(مخصوص ورودی 96به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181410

مهندسی معماری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181311

طراحی شهری

(مخصوص ورودی های قبل از 96-95)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181311

طراحی شهری

(مخصوص ورودی های 96-95 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر