كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ادبیات و زبان خارجه
1396/6/13 دوشنبه بخش ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی 97-96

بخش ادبیات وزبانهای خارجه                                                  سال تحصیلی 97-96

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122511

آموزش زبان انگلیسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121351

آموزش زبان فارسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121211

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121211

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
(مخصوص ورودی های 96 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121230

زبان شناسی همگانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121230

زبان شناسی همگانی
(مخصوص ورودی های 96 به بعد)

برنامه ارائه دروس
اصلاحیه96/8/1

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121340

زبان و ادبیات فارسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121342

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (ورودی های سال 93 و قبل وفراگیر نوبت 15)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121342

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (مخصوص ورودی های 95-94 به غیر از فراگیر نوبت 15)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121229

زبان وادبیات انگلیسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121212

مترجمی زبان انگلیسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

123010

زبان وادبیات عربی

برنامه ارائه دروس
 (اصلاحیه 96/7/18)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

123013

زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121341

زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121344

زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی(فارسی – عربی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121343

زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121311

زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121346

زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121345

زبان وادبیات فارسی- ادبیات عامه

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121347

زبان وادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر