كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1395/10/28 سه‌شنبه

             

بخش علوم کشاورزی                                                           سال تحصیلی 96-95

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141129

مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141115

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی)

برنامه ارائه دروس

(مخصوص ورودی های سال92وقبل ازآن)-

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141210

مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش  توسعه کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141211

مهندسی توسعه روستایی

(مخصوص دانشجویان فراگیر نوبت هفدهم)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141128

مهندسی کشاورزی- زراعت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141112

مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی

برنامه ارائه دروس

(مخصوص ورودی های سال92وقبل ازآن) 

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141111

مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141140

بیوتکنولوژی کشاورزی

(مخصوص ورودی های 2  95-96)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141110

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141116

مهندسی کشاورزی-علوم دامی(تغذیه دام)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141117

مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141118

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141311

مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی

برنامه ارائه دروس

(مخصوص ورودی های اول94-93و بعدازآن)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141312

مهندسی اقتصادکشاورزی-گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

برنامه ارائه دروس

(مخصوص ورودی های اول94-93و بعدازآن)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

 

بيشتر