كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1395/10/22 چهارشنبه

   

 

 

بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری              سال تحصیلی 96-95

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122111

علوم اقتصادی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122122

اقتصاد اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122122

اقتصاد اسلامی
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعد از آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122124

اقتصاد انرژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122125

اقتصاد تجارت و الکترونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121412

حسابداری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121412

حسابداری
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعد ازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

12211

حسابرسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121847

مدیریتMBA

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121817

مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش استراتژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

 

جدول تطبیق اساتید

 

121818

مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش بازاریابی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121821

مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش کسب و کار بین الملل

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121822

مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش مالی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121824

مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121819

مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش کارآفرینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121823

مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121875

مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121876

مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121877

مدیریت کسب و کار گرایش مالی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121878

مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121879

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121846

مدیریت اجرایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121854

مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

 

121853

مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121839

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121838

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121826

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121840

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121840

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی(مخصوص ورودی 96-95 و بعداز آن و آزمون سراسری)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

 

جدول تطبیق اساتید

121839

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(مخصوص ورودی های 96-95 وبعد از آن و آزمون سراسری)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121833

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121834

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121835

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121836

مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121830

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

 

121827

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121850

مدیریت دولتی گرایش  تشکیلات و روش ها

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121858

مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121857

مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121851

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121851

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(ورودی نیمسال 96-95 و بعد از آن و آزمون سراسری)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121837

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121860

مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121861

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121862

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121863

مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

151111

مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121813

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121811

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121814

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121812

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121859

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121816

کارآفرینی گرایش آموزش عالی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121815

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

 

 

 

 

 

جدول تطبیق اساتید

121865

کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121866

کارآفرینی گرایش فناوری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121867

کارآفرینی گرایش گردشگری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121868

کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121869

کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121870

کارآفرینی گرایش سازمانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121871

کارآفرینی گرایش بین الملل

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121872

کارآفرینی گرایش بخش عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121873

کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121874

کارآفرینی گرایش توسعه

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

121825

مدیریت امور شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر