كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1395/6/8 دوشنبه بخش علمی ادبیات و زبان­های خارجی سال تحصیلی 96-95

بخش علمی ادبیات و زبان­های خارجی                سال تحصیلی 96-95

آموزش زبان انگلیسی
(مخصوص ورودی های قبل از 95)

آموزش زبان انگلیسی

(مخصوص ورودی های 95 و بعداز آن)

زبان و ادبیات فارسی

زبانشناسی همگانی  ( مخصوص دانشجویان ورودی 89 و قبل از آن)

زبانشناسی همگانی ( مخصوص دانشجویان ورودی 90 و بعد از آن)

زبانشناسی همگانی ( مخصوص دانشجویان ورودی 94-93 وبعد از آن)

بيشتر