كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم های مورد نیاز
1394/12/17 دوشنبه فرم های مورد نیاز


              

دفـتـــر تـحـصــــیــلات تـکمــیــــلـی

ردیف

کارشناسی ارشد

دکتری

1

فرم درخواست استاد راهنما

فرم درخواست استاد راهنما

2

فرم موافقت استاد راهنما

فرم موافقت استاد راهنما

3

فرم پیشنهادی پایان نامه

فرم پیشنهادی پایان نامه

4

فرم موافقت شورای تخصصی گروه

فرم موافقت شورای تخصصی گروه

5

فرم ابلاغیه شروع پایان نامه

فرم ابلاغیه شروع پایان نامه

6

فرم گزارش فعالیت پایان نامه

فرم گزارش فعالیت پایان نامه

7

فرم تایید پایان نامه توسط استاد راهنما

فرم تایید پایان نامه توسط استاد راهنما

8

فرم نتیجه داوری

فرم نتیجه داوری

9

فرم صورت جلسه دفاع

فرم صورت جلسه دفاع

10

فرم تسویه حساب پایان نامه

فرم تسویه حساب پایان نامه

11

فرم درخواست ایجاد رشته دوره های کارشناسی ارشد

فرم درخواست ایجاد رشته دوره های دکتری

12

فرم ارزشیابی پایان نامه بر اساس دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره پایان نامه
(اصلاحیه 95/3/16 )

فرم ارزشیابی پایان نامه بر اساس دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره پایان نامه
(اصلاحیه 95/3/16 )

13

 

فرم تایید پایان نامه توسط استاد مشاور

 

فرم تایید پایان نامه توسط استاد مشاور

14

 

 فرم های فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

15

 

 

 

بيشتر