كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/6/10 دوشنبه
 

بخش فنی ومهندسی

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131918

مهندسی برق- الکترونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131915

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131916

مهندسی برق- افزاره های میکرو نانو الکترونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131711

مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131717

مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131717

مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند

(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131719

مهندسی شیمی – محیط زیست

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131719

مهندسی شیمی – محیط زیست

(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131721

مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131721

مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل

(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131722

مهندسی شیمی – پلیمر

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131722

مهندسی شیمی – پلیمر

(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131723

مهندسی شیمی – صنایع غذایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131723

مهندسی شیمی – صنایع غذایی

(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131311

مهندسی عمران - راه وترابری
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131311

مهندسی عمران - راه و ترابری
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131311

مهندسی عمران - راه وترابری
(مخصوص ورودی 94 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131320

مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131310

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131319

مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست 
(مخصوص ورودی قبل از 94-93 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131319

مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودی  94- 93 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131318

مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131318

مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131321

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
(مخصوص ورودی93 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131322

مهندسی عمران- ژئوتکنیک
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131317

مهندسی عمران - سازه
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131317

مهندسی عمران – سازه
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131509

مهندسی مکانیک- ساخت وتولید

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131509

مهندسی مکانیک- ساخت وتولید (ورودی 96به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131508

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131508

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی (ورودی 96 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131511

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131511

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131511

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی(ورودی 94 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131511

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی(ورودی 96 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

132110

مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131010

مهندسی فناوری اطلاعات(سیستمهای چند رسانه ای)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131011

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131012

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131014 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی برنامه ارئه دروس وضیعت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

132214

مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

132218

مهندسی فناوری اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111513

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی قبل از 93-92)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111513

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی 93-92 وبعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111513

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی 94 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

132216

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

132216

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
(مخصوص ورودی های 99-98 وبعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131411

مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی  اجتماعی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131413

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها
(ورودی های قبل از  96)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131413

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها
(مخصوص ورودی های 96)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131413

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها
(مخصوص ورودی های 97 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131414

مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

112212

مهندسی صنایع- صنایع

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131410

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131417

مهندسی صنایع – گرایش مهندسی آینده پژوهی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131419

سیستم های کلان

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131420

سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131418

مهندسی صنایع  گرایش  مدیریت مهندسی

(مخصوص ورودی های 95)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131418

مهندسی صنایع  گرایش  مدیریت مهندسی
(مخحصوص ورودی های 96)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131418

مهندسی صنایع  گرایش  مدیریت مهندسی
(مخحصوص ورودی های 97 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131418

مهندسی صنایع  گرایش  مدیریت مهندسی
(مخحصوص ورودی های 99-98 و بعد ازآن )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131416

مهندسی صنایع – گرایش مهندسی سیستم های سلامت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131415

مهندسی صنایع – گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر