كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/5/27 دوشنبه
  

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی 1400-1399

کد رشته

عنوان رشته ها

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122913

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122917

تاریخ - تاریخ اسلام

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122918

تاریخ انقلاب اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122919

تاریخ گرایش آسیای مرکزی و قفقاز

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171213

مدیریت رسانه

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171213

مدیریت رسانه
(مخصوص ورودی های 98 و به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

123114

علوم سیاسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121615

مخاطرات محیطی گرایش طبیعی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121620

جغرافیابرنامه ریزی روستایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121621

برنامه ریزی آمایش سرزمین

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121622

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
(مخصوص ورودی های 96 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121622

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
(مخصوص ورودی های 97 و بعد )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121623

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی
(مخصوص ورودی های 96 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121623

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی
(مخصوص ورودی های 97 و بعد )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121624

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
(مخصوص ورودی های 96 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121624

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
(مخصوص ورودی های 97و بعد )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121628

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی
(مخصوص ورودی های قبل از 96 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121628

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی
(مخصوص ورودی های 96 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121628

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی
(مخصوص ورودی های 97 و بعد )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121629

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121631

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - اقتصادفضا

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121632

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121633

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری
(مخصوص ورودی های قبل از 96 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121633

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری
(مخصوص ورودی های 96 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121633

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری
(مخصوص ورودی های 97 و بعد )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121634

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
(مخصوص ورودی های قبل از 96 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121634

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
(مخصوص ورودی های 96 )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121634

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
(مخصوص ورودی های 97 وبعد )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121635

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121636

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121643

جغرافیابرنامه ریزی شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121655

جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121637

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121638

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی(اقلیمی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121639

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121670

آب وهوا شناسی گرایش سینوپتیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121671

آب وهوا شناسی گرایش تغییر اقلیم

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121672

آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121674

مخاطرات محیطی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

123110

علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

(مخصوص ورودی های قبل از 96-95)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

123110

علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

(مخصوص ورودی های 96-95 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122212

 ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122241

روزنامه نگاری
(مخصوص ورودی های 96)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122241

روزنامه نگاری
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121618 جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

121619

جغرافیا سیاسی - فضای شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121625 جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

121656

ژئومورفولوژی - برنامه ریزی محیطی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121669

ژئومورفولوژی گرایش آمایش محیط

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121673

جغرافیا سیاسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121675

ژئومورفولوژی گرایش نظری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122710

جامعه شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122214

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122213

علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122223

مطالعات فرهنگی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122249

جمعیت شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر