كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/5/4 شنبه
بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی 99
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122111 علوم اقتصادی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122122 اقتصاد اسلامی
(مخصوص ورودی های 95-94و بعداز آن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122122 اقتصاد اسلامی 
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122124 اقتصاد انرژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122125 اقتصاد تجارت و الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121412 حسابداری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121412 حسابداری
(مخصوص ورودی های 95-94 و بعد ازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
 
122127
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی  برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
 
122128
 علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
 
122129
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی  برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122130  علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک  برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
 122131 علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی  برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122132   علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121414 حسابرسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121847 مدیریتMBA برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121817 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش استراتژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی  
 
 
 
 
 
جدول تطبیق اساتید
121818 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش بازاریابی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121821 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش کسب و کار بین الملل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121822 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش مالی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121824 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121819 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش کارآفرینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121823 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121875 مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121876 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121877 مدیریت کسب و کار گرایش مالی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121878 مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121879 مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121885 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121884 مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121888 مدیریت کسب و کار گرایش انرژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121846 مدیریت اجرایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121854 مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121853 مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121839 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
(مخصوص ورودی قبل از 96-95 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی  
 
جدول تطبیق اساتید
121838 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121826 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121840 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
(مخصوص ورودی قبل از 96-95 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121840 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
(مخصوص ورودی 96-95 و بعداز آن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121839 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
(مخصوص ورودی 96-95 و بعداز آن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121833 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121834 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121835 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121836 مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121830 مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121827 مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121850 مدیریت دولتی گرایش  تشکیلات و روش ها برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121858 مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121857 مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121851 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
(مخصوص ورودی قبل از 96-95 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121851 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
(مخصوص ورودی 96-95 و بعداز آن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی  
 
 
 
جدول تطبیق اساتید
121837 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121860 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121861 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121862 مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121863 مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121864 مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121889 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121813 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
(مخصوص ورودی قبل از 98-97 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121811 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
(مخصوص ورودی قبل از 98-97 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121814 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
(مخصوص ورودی قبل از 98-97 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121812 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
(مخصوص ورودی قبل از 98-97 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121813 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121811 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121814 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121812 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121859 مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121816 کارآفرینی گرایش آموزش عالی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121815 کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121865 کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121866 کارآفرینی گرایش فناوری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121867 کارآفرینی گرایش گردشگری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121868 کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121869 کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121870 کارآفرینی گرایش سازمانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121871 کارآفرینی گرایش بین الملل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121872 کارآفرینی گرایش بخش عمومی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121873 کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121874 کارآفرینی گرایش توسعه برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
121825 مدیریت امور شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121881 مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121806 مدیریت مالی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121882 مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121895 مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

بيشتر