كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/6/10 دوشنبه

بخش علوم کشاورزی 

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141110

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141111

مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141112

مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141115

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141116

مهندسی کشاورزی-علوم دامی(تغذیه دام)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141117

مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141147

بیماری شناسی گیاهی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141118

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141128

مهندسی کشاورزی- زراعت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141129

مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141140

بیوتکنولوژی کشاورزی 
(مخصوص ورودی های نیمسال دوم 96-95 و بعد از آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141143

علوم دامی گرایش تغذیه دام

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141144

علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141210

مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش  توسعه کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141211

مهندسی توسعه روستایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141212

توسعه روستایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141311

مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141312

مهندسی اقتصادکشاورزی-گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141316

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141315

اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر