كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/6/10 دوشنبه

بخش هنر و معماری 

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171212

 پژوهش هنر
(مخصوص ورودی های 87 تا 93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171212

 پژوهش هنر
(مخصوص ورودی های 94 تا 95)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171212

 

پژوهش هنر
(مخصوص ورودی 96 و به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181410

 

مهندسی معماری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181311

طراحی شهری

(مخصوص ورودی های قبل از 96-95)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181311

 

طراحی شهری

(مخصوص ورودی های 96-95 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر