كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/6/10 دوشنبه
 

بخش الهیات وعلوم اسلامی سال تحصیلی 1400 – 1399

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122012

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122017

فقه وحقوق خصوصی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122024

 فلسفه دین

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122025

اخلاق کاربردی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122076

 اخلاق گرایش اخلاق کاربردی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122040

الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122040

الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
(مخصوص ورودی 96 و بعد از آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122045

اخلاق گرایش فلسفه اخلاق

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122045

اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
(مخصوص ورودی های 99-98 و به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122047

اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
(مخصوص ورودی های قبل از 98-97)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122047

اخلاق گرایش اخلاق اسلامی

(مخصوص ورودی های 98-97 وبه بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

 جدول تطبیق اساتید

122077 تاریخ و تمدن ملل اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122078 ادیان و عرفان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122079 فقه و مبانی حقوق اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

122050

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122028

الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122029

فلسفه وحکمت اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122029

فلسفه وحکمت اسلامی
(مخصوص ورودی های 99-98 و به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122030

الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122031

 علوم قرآن و حدیث
 

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122041

نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی
(مخصوص ورودی های قبل از 93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122041 نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی
(مخصوص ورودی های  93 و بعد ازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

122014

نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122016

نهج البلاغه گرایش اجتماعی،سیاسی و حقوق عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122911

تاریخ گرایش تاریخ تشیع

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122911

تاریخ گرایش تاریخ تشیع
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122313

حقوق دادرسی اداری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122330

حقوق بین الملل
(مخصوص ورودهای قبل از 94)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122330

حقوق بین الملل
(مخصوص ورودی های 94 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122332

حقوق جزا و جرم شناسی
(مخصوص ورودهای قبل از 94)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122332

حقوق جزا و جرم شناسی
(مخصوص ورودی های 94 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122333

حقوق خصوصی
(مخصوص ورودهای قبل از 94)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122333

حقوق خصوصی
(مخصوص ورودی های 94 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121910

فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121911

فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121912

فلسفه وکلام اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر