كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/3/20 سه‌شنبه

کدرشته


بخش علمی ادبیات و زبان‌های خارجی

جدول تطبیق

122513

آموزش زبان انگلیسی
(مخصوص ورودی های قبل از 95)

122513

آموزش زبان انگلیسی

(مخصوص ورودی های 95 و بعداز آن)

121350

زبان و ادبیات فارسی

جدول تطبیق

121231

زبانشناسی همگانی 

 ( مخصوص دانشجویان ورودی 89 و قبل از آن)

جدول تطبیق

121231

زبانشناسی همگانی 

(مخصوص دانشجویان ورودی 90 و بعد از آن)

121231

زبانشناسی همگانی

( مخصوص دانشجویان ورودی 94-93 وبعد از آن)

121312

زبان و ادبیات فارسی گرایش غنایی 

(مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

121313

زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفانی

(مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

121314

زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی 

(مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

121350

زبان و ادبیات فارسی 
(مخصوص ورودی های 99-98 و به بعد)

121213 زبانشناسی
(مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 
121213 زبانشناسی
( مخصوص دانشجویان ورودی 97 وبعد از آن)
 
بيشتر