كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1398/6/25 دوشنبه

کد رشته

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی 99-98

جدول تطبیق

111191

ریاضی محض  گرایش آنالیز
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 به بعد)

 جدول تطبیق

111197

ریاضی محض گرایش هندسه توپولوژِی
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 به بعد)

 

111198

ریاضی محض گرایش جبر جابجایی و همولوژی
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 )

 

111199

ریاضی محض گرایش ابرجبرها و جبرهای مرتب شده
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94)

 

111196

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ( کنترل و بهینه سازی)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94)

 جدول تطبیق

 111109

ریاضی گرایش کاربردی
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 )

 

 111118

ریاضی کاربردی
( مخصوص ورودی های 95 و بعد از آن)

 

 111119

ریاضی محض گرایش جبر
(مخصوص ورودی های 96-95 و به بعد)

 جدول تطبیق

 111181

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

 

111181

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات

(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

جدول تطبیق

 111124

ریاضی  گرایش هندسه توپولوژی
(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

جدول تطبیق 

111496

شیمی- شیمی آلی

جدول تطبیق 

111495

شیمی - شیمی تجزیه

 

111494

شیمی - شیمی فیزیک

 

111497

شیمی- شیمی معدنی

 

111345

فیزیک گرایش هسته ای
(مخصوص ورودی های 89 و بعد از آن)

 

111345

فیزیک هسته ای

 (مخصوص ورودی های 96 و به بعد)

111308

فیزیک گرایش نظری

 

111309

 فیزیک 
(مخصوص ورودی های قبل از 96)

111309

فیزیک

 (مخصوص ورودی های اول 97-96 و به بعد)

 

111309

فیزیک 

(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

111345

فیزیک گرایش هسته ای

(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

111352

فیزیگ گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها 

(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

111209

بیو شیمی

 (مخصوص ورودی های قبل از96)

111209

بیوشیمی
 (مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

 جدول تطبیق

111709

آمار

 

111208

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
(مخصوص ورودی های قبل از 97 )

جدول تطبیق

111208

زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی 

(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

جدول تطبیق

111213 زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک
بيشتر