كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1398/6/25 دوشنبه

کد رشته

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی سال تحصیلی 99-98

جدول تطبیق

122006

الهیات و معارف اسلامی رشته فلسفه و کلام اسلامی

جدول تطبیق

122007

الهیات و معارف اسلامی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جدول تطبیق

122320

حقوق بین الملل

جدول تطبیق

122335

حقوق خصوصی

جدول تطبیق

122009

علوم قرآن و حدیث 

(مخصوص ورودی های قبل از 95)

جدول تطبیق

122009

علوم قرآن و حدیث

(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)

122008

علوم ومعارف نهج البلاغه

(مخصوص ورودی های قبل از 95)

جدول تطبیق

122008

علوم ومعارف نهج البلاغه

(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)

122075

کلام گرایش فلسفه دین
(مخصوص ورودی های قبل از 96)

122073

مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی

122065

مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام

122066

مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

122067

مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی

122072

مدرسی معارف اسلامی  گرایش اخلاق اسلامی

122314

حقوق بین الملل عمومی

122070

فلسفه دین
 (مخصوص ورودی های 97-96 وبه بعد)

جدول تطبیق

بيشتر