كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی 97-96

کد رشته

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری              سال تحصیلی 97-96

121848

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

121856

مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

121849

مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودی های قبل از 94)

122112

علوم اقتصادی  (مخصوص ورودی های قبل از 94)

122112

علوم اقتصادی  (مخصوص ورودی های 95 و به بعد)

121828

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

(مخصوص ورودی های 94 و به بعد)

121829

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

(مخصوص ورودی های 94 و به بعد)

121831

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

(مخصوص ورودی های 94 و به بعد)

122123

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری (مخصوص ورودی های 94)

122114

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی 
(مخصوص ورودی های 94)

122118

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی

(مخصوص ورودی های 94)

122116

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

(مخصوص ورودی های94)

122113

علوم اقتصادی گرایش بخش عمومی (مخصوص ورودی های 94)

122115

علوم اقتصادی گرایش بین الملل(مخصوص ورودی های 94)

122116

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی(اصلاحیه 96/11/2)

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

122114

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی(اصلاحیه 96/11/2)

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

122115 

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل(اصلاحیه 96/11/2)

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

122119 

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی(اصلاحیه 96/11/2)

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

 122118

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول(اصلاحیه 96/11/2)

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

بيشتر