كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی 97-96

بخش علمی ادبیات و زبان­های خارجی                سال تحصیلی 97-96

آموزش زبان انگلیسی
(مخصوص ورودی های قبل از 95)

آموزش زبان انگلیسی

(مخصوص ورودی های 95 و بعداز آن)

زبان و ادبیات فارسی

زبانشناسی همگانی  ( مخصوص دانشجویان ورودی 89 و قبل از آن)

زبانشناسی همگانی ( مخصوص دانشجویان ورودی 90 و بعد از آن)

زبانشناسی همگانی ( مخصوص دانشجویان ورودی 94-93 وبعد از آن)

زبان و ادبیات فارسی گرایش غنایی (مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفانی(مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی (مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

بيشتر