كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی 97-96


         

کد رشته

بخش علمی علوم پایه        سال تحصیلی 97-96

111191

ریاضی محض ( گرایش آنالیز)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 به بعد)

111197

ریاضی محض (گرایش هندسه)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 به بعد)

111198

ریاضی محض ( گرایش جبر جابجایی و همولوژی)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 )

111199

ریاضی محض ( گرایش ابرجبرها و جبرهای مرتب شده)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94)

111196

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ( کنترل و بهینه سازی)
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94)

111109

ریاضی گرایش کاربردی
(مخصوص ورودی های دوم 94-93 و اول 95-94 )

111118

ریاضی کاربردی
( مخصوص ورودی های 95 و بعد از آن)

111119

ریاضی محض گرایش جبر
(مخصوص ورودی های 96-95 و به بعد)

111181

ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

111124

ریاضی  گرایش هندسه توپولوژی
(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

111496

شیمی- شیمی آلی

111495

شیمی - شیمی تجزیه

111494

شیمی - شیمی فیزیک

111497

شیمی- شیمی معدنی

111345

فیزیک گرایش هسته ای
(مخصوص ورودی های 89 و بعد از آن)

111308

فیزیک گرایش نظری

111309

فیزیک

111209

بیوشیمی
( مخصوص وروذی های 97-96 و به بعد)

111209

بیوشیمی

111709

آمار

111208

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی                            جدول تطبیق

بيشتر