كوچك يا بزرگ كردن بخش :.علوم پایه
بخش علمی علوم پایه نیمسال دوم 95-94

کد رشته

بخش علوم پایه                                                                 سال تحصیلی 95-94

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111711

آمار ریاضی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111149

آموزش ریاضی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111150

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111190

ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111160

ریاضی محض (آنالیز)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111170

ریاضی محض (جبر)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111180

ریاضی محض (هندسه)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111148

ریاضی محض – زمینه گرافت و ترکیبات جبری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111117

ریاضی محض جبر ( زمینه گرافت و ترکیبات جبری)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111646

زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111647

زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111652

زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی  (مخصوص ورودی های 93به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111642

زمین شناسی-پترولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111643

زمین شناسی (اقتصادی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111641

زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111648

زمین شناسی زیست محیطی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111649

زمین شناسی-تکتونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111650

زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111650

زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)(مخصوص ورودی 94 وبعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111651

زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111612

زمین شناسی – زمین شیمی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111244

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111245

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111243

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111248

زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111248

زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی(مخصوص ورودی 95-94 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111246

زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111246

زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (مخصوص ورودی 95-94 و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111247

زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111221

زیست شناسی – علوم جانوری گرایش باف شناسی و جنین شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111270

زیست شناسی (بیوشیمی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111260

زیست شناسی (علوم جانوری)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111250

زیست شناسی‌ (علوم گیاهی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111249

زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی
(اصلاحیه94/12/19)

جدول تطبیق اساتید

111222

زیست فناوری میکروبی(مخصوص ورودی های 95-94و بعداز آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111242

زیست شناسی-ژنتیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111238

زیست شناسی گرایش بیوفیزیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

112410

ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111470

شیمی(شیمی آلی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111460

شیمی(شیمی تجزیه)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111480

شیمی(شیمی فیزیک)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111490

شیمی(شیمی معدنی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111411

فیتوشیمی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111333

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111334

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111336

فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111332

فیزیک (زمینه حالت جامد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111339

فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111335

فیزیک(زمینه هسته ای)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111329

فیزیک نجومی ( ورودی 93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

 

 

 

 

 

بيشتر