اخبار
1392/11/21 دوشنبه
« تایید نهایی موافقتنامه عمرانی شماره 30146554 » (احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای نیمه تمام آموزشی و کمک آموزشی) (تاریخ درج خبر 92/11/21)

.


موافقتنامه عمرانی شماره 30146554 (احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای نیمه تمام آموزشی و کمک آموزشی)  به تایید نهایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رسید و فایل pdf آن جهت ارائه به مراجع نظارتی توسط استانها ضمیمه می باشد.
فايل هاي مربوطه :
موافقتنامه 30146554.pdf1.79 MB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر