آدرس: خراسان جنوبی-شهرستان خوسف- میدان امام  - انتهای بلوار شهدای عبادی    
تلفن تماس: 32475248 الی 9  دورنگار: 32474660

1