متون عمومي

رشته های علوم پایه
دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی مقطع
علوم پایه ریاضی ریاضی (محض ) کارشناسی
علوم پایه ریاضی ریاضی (کاربردی ) کارشناسی
علوم پایه ریاضی آموزش ریاضی کارشناسی ناپیوسته
علوم پایه ریاضی ریاضیات و کاربردها کارشناسی
علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی کارشناسی
علوم پایه زیست شناسی آموزش علوم تجربی کارشناسی ناپیوسته
علوم پایه فیزیک فیزیک (هسته ای ) کارشناسی
علوم پایه فیزیک فیزیک (اتمی و مولکولی) کارشناسی
علوم پایه شیمی شیمی گرایش محض کارشناسی
علوم پایه شیمی شیمی (کاربردی ) کارشناسی
علوم پایه کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی (محض ) کارشناسی
علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی کارشناسی
علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی (کاربردی ) کارشناسی
علوم پایه آمار آمار کارشناسی
علوم پایه علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر کارشناسی
علوم پایه مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
علوم پایه مهندسی صنایع مهندسی صنایع (چندبخشی ) کارشناسی
1