متون عمومي

                                                                                 کتابخانه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
فکس
خانم حمیدی
مسئول کتابخانه
 210
 
وظایف و فعالیتهای مربوط به این واحد
ü                فهرست نویسی منابع اطلاعاتی
ü                خدمات رسانی به مراجعین
آدرس: خراسان شمالی-بجنوردکوی دانشگاه-خ شهریار  صندوق پستی  94176 –94766      تلفن :0583-2296721-5
1