آخرين اختراعات
صفحه اصلي
نخبگان استان کرمانشاه
ورود

نخبگان استان کرمانشاه

. 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

11

3

1

1

6

-

1

-

3

3

 

 

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

-

3

5

3

-

-

-

-

-

-

11

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

یحیی پیری

کرمانشاه

ارشد حقوق

پژوهشگر

 

آرش سلیمان نژاد

 

اسلام اباد غرب

کامپیوتر

مبتکر

پریسا امانی    

 

کرمانشاه

مهندسی فناوی اطلاعات  

مولف و مخترع

محمد رضا حقیقی

 

کرمانشاه

ارشد آمار ریاضی

مخترع

مهدی طهماسبی

 

کرمانشاه

ارشد آمار ریاضی

مخترع

1