آخرين اختراعات
صفحه اصلي
نخبگان استان گیلان
ورود

نخبگان استان گیلان

.تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان گیلان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

13

3

3

4

-

-

-

4

3

11

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان گیلان از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1

2

2

5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

 

 

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان گیلان

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

سید جعفر علوی

بندر انزلی

حسابداری

مخترع

سارا رسولیان

رشت

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

میکائیل شهرستانی

رشت

کامپیوتر

مبتکر

یونس عظیمی

منجیل

مدیریت دولتی

مخترع

احمد امین فرد

رشت

ارشد مدیریت اجرایی

پژوهشگر

امین ناگلیان

فریدون شهر

مدیریت دولتی

پژوهشگر

مرتضی خاقانی

رشت

مخترع

آرمین بهنامیان

آستانه ی اشرفیه

مهندسی نرم افزار

مبتکر

مرضیه دیانتی رود بارکی

آستانه ی اشرفیه

مهندسی نرم افزار

مبتکر

1