آخرين اختراعات
صفحه اصلي
نخبگان استان هرمزگان
ورود

نخبگان استان هرمزگان

 

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

9

2

7

7

-

2

-

2

12

1

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

1

2

-

2

2

1

-

1

-

-

-

-

-

9

 

 

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

ابوذر ذاکری سولقانی

 

بندرعباس

زبان و ادبیات فارسی

هنرمند

محمد نوری بسطامی

 

قشم

کامپیوتر

مخترع و مبتکر

محمد حامدی

 

قشم

کامپیوتر

مبتکر

سهیل دادخواه

 

بندرعباس

ارشد مهندسی صنایع

کار آفرین نمونه

محسن کاملی مفرد

 

بندر عباس

ارشد معماری

مخترع

اعظم دریوش

 

قشم

IT

مبتکر

راحله بیگاری

 

الهیات

بندرعباس

نخبه هنری،مبتکر

سید حمزه سید محسنی

قشم

ارشد مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

 

سید امین سید محسنی

قشم

ارشد حسابداری

پژوهشگر

 

قدرت سعیدی

بندعباس

شیمی

مبتکر

افشین کریمی

بندعباس

شیمی

مبتکر

فاطمه ترابی

بندعباس

شیمی

مبتکر

ندا رزاز زاده

قشم

کامپیوتر

پژوهشگر

 

1