آخرين اختراعات
صفحه اصلي
نخبگان استان خراسان رضوی
ورود

نخبگان استان خراسان رضوی.

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

65

18

9

9

6

-

5

3

9

12

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی از سال 83 -95

جمع کل

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1

3

4

6

21

13

8

7

-

-

2

-

-

65
 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

فاطمه حاج اسماعیلی

عشق آباد

مدیریت جهانگردی

مولف و هنرمند

سمیه درودی

مشهد

کامپیوتر

مبتکر

مرتضی فلاح

سبزوار

فیزیک هسته ای

مبتکر

محمد رزاقی

مشهد

IT

مولف

سمیرا شاهیان

سرولایت

مهندسی کشاورزی

پژوهشگر

حسین انتظاری

مشهد

کامپیوتر

مبتکر

مجید سویزی

سبزوار

فیزیک هسته ای

مخترع

فرامرز هادی پور

مشهد

کامپیوتر

مبتکر

مهران صفایی ترشیزی

مشهد

مدیریت بازرگانی

مخترع

حامد رنجبر

قوچان

مدیریت صنعتی

مخترع

مریم مهدوی متین

مشهد

فیزیک

مخترع

مهدی عمادی

مشهد

مدیریت صنعتی

مخترع

علیرضا ثابتی

تربت جام

روانشناسی

مخترع

مجتبی قربانی طولارود

مشهد

ارشد آمار

پژوهشک