كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

ادرس ایمیل اساتید بروزرسانی شده در تاریخ 9/4/95

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل
رضوان نمدزن قاسم آبادی rezvan.ghasemabadi@gmail.com
هاشم کاظمی بیاتی hkbmailbox @ gmail. com
هما زرگر homazargar@yahoo.com
هاشم ونکی hashemv@yahoo.com
علی جعفری jafariali2011@gmail.com
محمد جهانشاهی m-jahanshahi56@yahoo.com
صمد یوسفی مشهور mashhoor672@yahoo.com
امین نوین aminnovin90@yahoo.com
فرود بیات بقائی bayat_forod@yahoo.com
فاطمه بربصره fbarbasreh@yahoo.com
لیلوفر همای نیکفر nikfar.project@gmail.com
فرشید رادفر radfarfarshid@hotmail.com
حمید محمدی andisheh83@gmail.com
مریم صدری m.sadri838@gmail.com
صادق امانی شلمزاری amani_sadegh@yahoo.com
مریم طاهری mt_1556@yahoo.com
محمدرضا درزی رامندی mohammadreza.ramandi@yhoo.com
جواد بهنام پور behnam_1395@yahoo.com
رضا گرجی gorjire@yahoo.com
رضا شمسی reza_bysh@yahoo.com
خدیجه کریمی kh_karimi5005@yahoo.com
مرتضی ساعدی ARAZSAEDI@YAHOO.COM
مهری لطفی lotfi.mehri58@gmail.com
مسلم رنجبر طرقی mranjbar@stu.yazduni.ac.ir
محمد قادری تفرشی TAFRESHI_83@YAHOO.COM
مهسا معزز moazezm@yahoo.com
فاطمه رحیمی rahimifateme48@gmail.com
علی کاظم پور ali_kazempour1204@yahoo.com
معصومه درویشی masomehdarvishi@gmail.com
سمیرا رضوانی بروجنی samirass2009@gmail.com
گیتی تپه رشی taperashi.g@gmail.com
محمدموسی اثنی عشری asnaashari17@gmail.com
آیت اله زنگی نژاد a.zn90@yahoo.com
محمود قلعه نوی GHALENOVI.M510@YAHOO.COM
علی تدین tadayyon.ali@ut.ac.ir
مجتبی زندوکیلی zandevakilipnu@gmail.com
شهرام ازوجی shahramazooji@gmail.com
سیده غزاله حسینی تهرانی tehrani_gh@yahoo.com
سیده رقیه سیدحسینی roghayeh.hosseini89@gmail.com
سمانه فیضی feizi.samaneh@yahoo.com
راضیه فریدی rfaridi@yahoo.com
زینب محمدی mohammadizb@yahoo.com
فاطمه کریمی karimi.f63@gmail.com
زهرا صفایی مجد nastaran.safaei.m@gmail.com
مهدی توسلی mehditavasoli1349@yahoo.com
مانی یوسفی MANIUSEFI@YAHOO.COM
عاطفه شمسی ashams1986@yahoo.com
مراد حاصل صحرائی sahraeimorad90@gmail.com
شاپور منصورسمایی somasamaei@yahoo.com
محمد مهدی مخبریان نژاد mohagheghejavan65@yahoo.com
مجتبی جعفری mjafari1001@gmail.com
فاطمه محبی fatememohebi987@gmail.com
مریم سرود maryam.sorood@yahoo.com
مهسا یادگاری mahsa.yadegari5228@gmail.com
ریحانه رشیدی r.rashidi2014@yahoo.com
علی تیموری soran.teimoori@gmail.com
محمد حجی آبادی m.hajiabadi2016@gmail.com
راحله پاپلی میبدی raheleh.meibodi@gmail.com
مرضیه نوروزپور marziehnorozpour@yahoo0com
فروزان ضرابیان fzarabian@yahoo.com
زهرا علی بخشی zahrakhodai@yahoo.com
  نام استاد نام خانوادگی استاد آدرس پست الکترونیکی
1 مهدی احمدی پناه ma-ah-pa@yahoo.com
2 مصطفی اختیاری  m_ekhtiyari@yahoo.com
3 چنگیز اسفندیاری changiz.esfandyari@gmail.com
4 اعظم آقا محمدی aghamohamadiazam@yahoo.com
5 نادره بحری nbahri@rocketmail.com
6 فاطمه بربصره fbarbasreh@yahoo.com
7 داریوش بهمنی bahman170@yahoo.com
8 جواد بهنام پور Behnam-1395@yahoo.com
9 فرود بیات بقائی fhbayat_b@yahoo.com
10 رضا  جان فدا janfada.reza@yahoo.com
11 مسعود جعفری f_rad2008@yahoo.com
12 علی جعفری jafariali2011@gmail.com
13 امین جعفری ارنگه amin_660517@yahoo.com
14 محمد جهانشاهی mohammad.jahanshahi@yamil.com
15 سعید حجرگشت said_hg90@yahoo.com
16 محمد رضا درزی رامندی mohammadreza.ramandi@yahoo.com
17 معصومه درویشی masomehdarvishi@gmail.com
18 فرشید راد فر radfarfarshid@hotmail.com
19 فاطمه رحیمی rahimifateme48@gmail.com
20 هما زرگر homazargar@yahoo.com
21 سارا زرگر sz4elk@yahoo.com
22 مرتضی ساعدی arazsaedi@yahoo.com
23 جهان بخش سالاریان jahanbakhshsalarian.@mail
24 زهرا سلطنت پوری saltanatpour@yahoo.com
25 رضا  شمسی reza-bysh@yahoo.com
26 محمدرضا شیخی sheikhi10016@jmail.com
27 فرزانه صادقی fsadeghi2011@yahoo.com
28 مریم صدری m.sadri838@gmail.com
29 مریم صدری maryam.sadri@rocketmail.com
30 فروزان ضرابیان fzarabian@yahoo.com
31 مریم طاهری Mt-1556@yahoo.com
32 زهرا علی بخشی zahrakhodai@yahoo.com
33 علی محمد علی محمدی aalimohammadidr@yahoo.com
34 الهام علی اکبر Elhamaliakbar@gmail.com
35 میثم فتحی my_fathi52@yahoo.com
36 علی فرهودی alifarhoodi93@yahoo.com
37 محمد قادری تفرشی tafreshi_83@yahoo.com
38 هاشم کاظمی بیاتی hkbmailbox@gmail.com
39 خدیجه کریمی kh_karimi5005@yahoo.com
40 هاشم کاظم بیاتی hkbmailbox@gmail.com
41 علی کاظم پور Ali_kazempour1204@yahoo.com
42 اصغر کرد علیوند Asghaarkordalivand@yahoo.com
43 رضا  گرجی gorjire@yahoo.com
44 داریوش محب زاده pnu_adm@yahoo.com
45 فاطمه محمدی ورزقانی mohammadi.varzechani@yahoo.com
46 حمید محمدی andisheh83@gmail.com
47 علی اکبر مرادی aliakbarmoradyslosh@yahoo.com
48 مهسا معزز moazezm@yahoo.com
49 حسین موحد نژاد movahed46@gmail.com
50 رضوان نمدزن قاسم آبادی rezvan.ghasemabadi@mihanmail.ir
51 امین  نوین Aminnovin90@yahoo.com
52 مجید هداوند hadavandmajid@yahoo.com
53 لیلوفر همای نیکفر lilufar_nikfar@hotmail.com
54 هاشم ونکی hashemv@yahoo.com
55 محمد ویرفشان virfeshan@yahoo.com
56 صمد یوسفی مشهور yousefy89@yahoo.com
57 بهاره فراهانی Bhr.Farahani@yahoo.com
58 سمیرا  رضوانی samira  -ss2009@yahoo.com
     
1