ارتباط با دانشگاه

آدرس : استان گلستان-شهرستان آق قلا-جاده آق قلا به گنبد- مختومقلی23-نبش محمد آلق17- ساختمان اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور واحد آق قلا -  کدپستی: 45181-49318
تلفن تماس:
ریاست (آقای یمرعلی
):   01734527777

آموزش ( آقای پقه)  :    01734527002  

 امور مالی(آقای توسلی): 01734528552

امور فرهنگی( آقای بیژه) : 01734528553

دورنگار : 01734528553

 
1