معرفی حوزه مالی


واحد مالیمدیر مالی استان : جناب آقای مصطفی عرفانی دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ
کارشناس مالی  استان : جناب آقای علی علیانی نژاد دارای مدرک ارشد حسابداری

کارشناس حقوق و دستمزد استان: جناب آقای مجید هراسانی دارای مدرک لیسانس مدیریت صنعتی
کارشناس مالی استان : سرکار خانم مرضیه قلیچ دارای مدرک لیسانس جغرافیا
امین اموال استان :جناب آقای سعید شربتی دارای مدرک فوق دیپلم

1