كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
دکتر رضایی
  نام و
  نام خانوادگی

حمید رضایی
  مرتبه علمی
دانشیار
  پست الکترونیکی


  شماره تلفن
32222290 - 038
  دورنگار

  سوابق تحصیلی
کارشناسی:
دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

دکتری:
دانشگاه تهران
    زمینه های
 
  تحقیقاتی فعال
1- تصحیح متون


2-متن شناسی


3- عرفان


4-ادبیات دوره قاجار


5- ادبیات معاصر

سوابق آموزشی ندریس دروس دوره کارشناسی:

  1) حافظ

  2) مثنوی

  3) منطق الطیر

  4) مسعود سعد سلمانی  

  5) مبانی عرفان وتصوف و ...


  تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد:

  1) تاریخ بیهقی

  2) تاریخ جهانگشا مرزبان نامه

  3) کشف المحجوب و رساله قشیریه
سوابق پژوهشی

1
.شعر های کهن فارسی در کتاب ارشاد قلانسی، مجله ادب

فارسی دانشگاه تهران- مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی-

دانشگاه تهران - صفحات 26-1-سال 59-شماره 189-تاریخ انتشار 6-1387-

2.تصویر زن در قصه های عامیانه  فرهنگ بختیاری، مجله زن در

فرهنگ و هنر ، دانشگاه تهران- زن در فرهنگ و هنر- -کشور ایران-

صفحات 260-239-سال 5-شماره 2-تاریخ انتشار 6-1392-

3.نویافته هایی درباره مولف دقائق الشعر و برخی رجال آن،  مجله ادب فارسی، دانشگاه تهران- ادب فارسی -کشور ایران- صفحات 159-174-سال1-شماره 5-3-تاریخ انتشار 3-1390-

4.        طرح داستان غنایی در یوسف و زلیخای جامی، پژوهشنامه ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- پژوهشنامه ادب غنایی- -کشور ایران- صفحات 103-124-سال 10-شماره 19-تاریخ انتشار 12-1391-

5.        تحلیلی بر تقابل رفتاری زنان غرب گرا و سنتی در رمان، با تأکید بر ادبیات داستانی دفاع مقدس، پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی-

6.         سبک شناسی نثر ترسل و انشاء در عصر صفوی با تاکید بر نامه نامی، سبک شناسی نظم و نثر فارسی- فصلنامه سبک شناسی نظم و نثرفارسی (بهارادب)- -کشور ایران- صفحات 225-241-سال 6-شماره 20-تاریخ انتشار 6-1392-

7.        بررسی نقش نمادین آب در نگاره های شاهنامه طهماسبی، مجله مطالعات هنراسلامی- فصلنامه سبک شناسی نظم و نثرفارسی (بهارادب)- -کشور ایران- صفحات 225-241-سال 6-شماره 20-تاریخ انتشار 6-1392-

8.        معرفی و بررسی سبکی و محتوایی سکینه الصالحین - فصلنامه سبک شناسی نظم و نثرفارسی (بهارادب)- -کشور ایران- صفحات 245 -227-سال 6-شماره21-تاریخ انتشار 6-1392-

9.         سخنوران هندی و شاعران ایرانی مقیم هند در جنگ اشعار 754مجلس- نامه فرهنگستانویژه نامه شبه قاره-کشور ایران- صفحات84- 67- سال6- شماره 2- تاریخ انتشار شهریور -1393-

10.       شاعران ایرانی مقیم هند در تذکره لطایف الخیال- نامه فرهنگستان ویژه نامه شبه قاره- کشور ایران- صفحات 114-85- سال1- شماره 5 –تاریخ انتشار1393-

11.       بررسی حضور زن در عرصه سیاست با تکیه برده رمان پس از انقلاب اسلامی- ادبیات پارسی معاصر-کشور ایران- صفحات 85-114- سال2- شماره3- تاریخ انتشار اسفند1393-

12.       بررسی معنایی چند واژه کهن فارسی بر اساس گویش بختیاری- نامه فرهنگستان ویژه نامه فرهنگ نویسی- کشور ایران- صفحات96-92- سال 12- شماره 9- تاریخ انتشار اردیبهشت 1394-

13.      زنان و سیاست با تاکید برچهار رمان فارسی- فصلنامه مطالعات داستانی (پیک نور)-کشور ایران- صفحات 62-47- سال 1- شماره 4- تاریخ انتشار شهریور -1392-

14.      جایگاه زن و خانواده در ضرب المثل های بختیاری- دوفصلنامه فرهنگ وادبیات عامه-کشور ایران- صفحات43-21- سال3- شماره6- تاریخ انتشار مهر94-
 
15.      بررسی و تحلیل نقش درخت سرو و معانی نمادین آن در نگاره هایی از شاهنامه تهماسبی- فصل نامه باغ نظر- کشور ایران- تاریخ انتشار آبان 94-

16.       تاثیر جنسیت در اشعار عامیانه فرهنگ بختیاری- دوفصلنامه فرهنگ وادبیات عامه- کشور ایران- تاریخ انتشار آبان 94- اسامی

17.     A Study on the Significance of Cypress, Plantain and Vine in Persian Culture , Art and Literature- Mediterranean Journal of Social Sciences- کشور Italy- صفحات 412-416–سال7 شماره 6-تاریخ نتشار Desember2015
مقالات چاپ شده در همایش های بین المللی و ملی

1.         شرح زندگانی و اشعار عمان سامانی - همایش ملی بزرگداشت عمان سامانی -کشور ایران-شهرکرد-تاریخ انتشار 12/12/87 –مقاله کامل-

2.       منظومه های عرفانی شعرای چهارمحال و بختیاری- ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی -کشور ایران-بابلسر-تاریخ انتشار 18/03/90 –مقاله کامل–

3.       سیمای حاکمان در دیوان منوچهری- ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج وزبان ادب فارسی -کشور ایران-بابلسر-تاریخ انتشار 18/03./90-مقاله کامل –

4.       سیمای حاکمان در دیوان انوری- نخستین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور -کشور ایران-مشهد-تاریخ انتشار 27/11/89-

5.       بررسی و مقایسه و تحلیل متن بازنویسی شده داستان رستم و اسفندیار برای گروه سنی کودک و نوجوان هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی -کشور ایران-تهران-تاریخ انتشار 15/6/91 –مقاله کامل–
6.       بررسی و مقایسه عناصر داستان در قصه های مشترک مرزبان نامه،  روضه العقول،کلیله و دمنه و انوار سهیلی- هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی کشور ایران-تهران-تاریخ انتشار 15/6/91 –مقاله کامل–

7.       بازشناخت ظفر نامه رساله ای کهن در پند و اندرز- همایش ملی ادبیات تعلیمی وگونه های آن -کشور ایران-دهاقان-تاریخ انتشار 22/9/91 –مقاله کامل-

8.      بررسی سیمای زن درکتاب هزار حکایت صوفیان- ششمین همایش ملی پژوهش های ادبی -کشور ایران-تهران-تاریخ انتشار 5/10/91-مقاله کامل –

9.       بررسی و تصحیح رساله قطبیه از آثار عرفانی سده ی نهم هجری- ششمین همایش ملی پژوهش های ادبی کشور ایران-تهران-تاریخ انتشار 5/10/91-مقاله کامل –

10.      بررسی سیر تاریخی مضامین اندرزهای بزرگمهر در متون فارسی و عربی- هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران -کشور ایران-زنجان-تاریخ انتشار 13/6/92 –مقاله کامل-

11.       نگارنامه ی بهزاد در نامه ی نامی -هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران -کشور ایران-زنجان-تاریخ انتشار 12/6/92-مقاله کامل–

12.      تحلیل و بررسی کاربرد صفات اسامی در ادبیات منظوم کودکان- هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان ادب فارسی ایران -کشور ایران-زنجان-تاریخ انتشار13/6/92 –مقاله کامل–معرفی جنگ لطائف الخیال هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان ادب فارسی ایران-کشور ایران-زنجان-تاریخ انتشار 13/6/92 –مقاله کامل–

13.    جلوه های پاییز در اشعار فروغ غرخزاد و مهدی اخوان ثالث- دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور -کشور ایران-بجنورد-تاریخ انتشار 11/8/92 –مقاله کامل–

14.      بررسی و تحلیل کاربرد صفت های مظاهرطبیعت در ادبیات منظوم کودک- دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور -کشور ایران-بجنورد-تاریخ انتشار 11/8/92 –مقاله کامل–

15.    بررسی سیمای امام حسین (ع)در متون عرفانی منثور تاقرن ششم هجری- هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی -کشور ایران-بندرعباس-تاریخ انتشار 13/12/92-مقاله کامل-

16.     تحلیل و بررسی کاربرد صفت های پرندگان در ادبیات منظوم کودک- هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی -کشور ایران-بندرعباس-تاریخ انتشار 13/12/92-مقاله کامل –

17.    بررسی و مقایسه امثال فارسی و عربی در مرزبان نامه- هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی -کشور ایران-بندرعباس-تاریخ انتشار 13/12/92 –مقاله کامل-

18.    بررسی و مقایسه سیمای زنان درچهار داستان دفاع مقدس دهه هشتاد- سومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور -کشور ایران-تفت-تاریخ انتشار 17/2/93 –مقاله کامل–

19.     معرفی، بررسی و تصحیح مناظره ای نویافته از سدید الدین اعور- سومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور -کشور ایران-تقت-تاریخ انتشار 17/2/93 –مقاله کامل-

20.     بررسی و تحلیل کاربرد صفت های گل ها و گیاهان در ادبیات منظوم کودک- نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی -کشور ایران-بجنورد-تاریخ انتشار 5/6/93 –مقاله کامل–

21.     بررسی و مقایسه داستان های کتاب جوامع الحکایات با بازنویسی آنها برای نوجوانان- نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی -کشور ایران-بجنورد-تاریخ انتشار 5/6/93 – مقاله کامل-

22.    معرفی و بررسی و تصحیح رساله ی انسان نامه سید محمد نوربخش- هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی -کشور ایران-بندرعباس-تاریخ انتشار 13/12/92 –مقاله کامل-

23.   بررسی و تحلیل کاربرد صفت های مشاغل در ادبیات منظوم کودک- هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی کشور ایران-بندرعباس-تاریخ انتشار 13/12/92 –مقاله کامل-

24.   بررسی تاثیر امیر علی شیر نوایی بر نگارگری مکتب هرات و تحلیل نگاره های دیوان وی- همایش بین المللی اندیشه ها،آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی -کشور ایران-مشهد-تاریخ انتشار 20/11/93 –مقاله کامل-

25.   بررسی پژوهش های ایران شناسان فرانسوی درباره ایل بختیاری- کنفرانس بین المللی ایران شناسی در فرانسه، تجربه دیروز و چشم انداز فردا -کشور پاریس-فرانسه-تاریخ انتشار 12/12/93-خلاصه مقاله–

26.    از کوهساران بختیاری تا کاشغرانه ها بررسی آثار و خدمات چین شناس معاصر دکتر مظفر بختیار- همایش ایران و چین مناسبات فرهنگی و تمدنی -کشور ایران-تهران-تاریخ انتشار 6/12/93 –خلاصه مقاله–

27. بررسی و تحلیل سیمای حضرت علی در نگاره های نسخ آثار الباقیه بیرونی ،خاوران نامه ابن حسام خوسفی و حبیب السیر و احسن الکبار با تاکید برعنصر رنگ- همایش ملی جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزش های هنر اسلامی کشور ایران-تهران-تاریخ انتشار 19/12/93 –خلاصه مقاله–

مقالات چاپ شده در سایر مجلات

1.        نخستین سفرنامه یک بانوی ایرانی به فرنگستان، مجله بخارا،
2.       دیرینه رسم قنات سامانی

3.       تنبیه قوام السلطنه به دستور امیر مفخم ایلخان بختیاری

4.       پژمان بختیاری

5.       شرح احوال  و معرفی آثارآصف قهفرخی

6.       شرح احوال و معرفی آثاردهقان سامانی

7.       ادبیات تعزیه در چهارمحال و بختیاری

8.       قطره چهارمحالی سر سلسله منقبت سرایان سامان
طرح پژوهشی

1.        شرح احوال و تصحیح مجموعه ی اشعار میرزاعبدالوهاب قطره چهارمحالی -شماره و تاریخ 4209/0308 -17/3/89- شروع خرداد89-پایان مرداد 89- موسسه دانشگاه پیام نور چ و ب-

2.         بررسی و تصحیح انتقادی دقائق الشعرتاج الحلوائی- شماره و تاریخ 13969/0308-24/8/89- شروع آبان89-پایان اسفند89- موسسه دانشگاه پیام نور چ و ب-

3.       بررسی جایگاه زنان سرزمین بختیاری براساس قصه های مکتوب - شماره و تاریخ 308/09/7/د -20/10/90- شروع دی90-پایان اردیبهشت 91- موسسه دانشگاه پیام نور چ و ب-

4.         بررسی و تصحیح مجلس تعزیه شهادت حضرت عباس(ع) - شماره و تاریخ 7740/0308-16/07/1390- شروع مهر90-پایان تیر91- موسسه دانشگاه پیام نور چ و ب-

5.         بررسی سیمای سیاسی شخصیت های زن در ادبیات داستانی انقلاب اسلامی- شماره و تاریخ 2433/09/11/د-20/6/92- شروع شهریور92-پایان اسفند92- موسسه دانشگاه پیام نور چ و ب-

6.        بررسی،تحلیل وطبقه  بندی ضرب المثل ها و اشعار عامیانه ی فرهنگ بختیاری- شماره و تاریخ 1559/09/11/د/94 -22/04/1394- شروع تیر94-پایان آذر94- موسسه دانشگاه پیام نور چ و ب-

سوابق اجرایی

1.         مسئول امور جاری مرکز شهرکرد –تاریخ فعالیت سال 89

2.         رئیس کتابخانه های دانشگاه پیام نور استان- تاریخ فعالیتسال88 تا 90

3.        معاون آموزشی مرکز شهرکرد- تاریخ فعالیت سال 90 تا 94

4.        سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد-تاریخ فعالیت سال93تا94

5.        رئیس دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد-تاریخ فعالیت سال 94(ادامه دارد)

6.         عضو شورای آموزشی استان- تاریخ فعالیت سال 93(ادامه دارد)

7.        عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان-تاریخ فعالیت سال 93 تا 95

8.        عضو شورای آموزشی استان چهارمحال و بختیاری- تاریخ فعالیت سال 89 تا92

9.         عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد- تاریخ فعالیت سال 90تا92

10.       عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان- تاریخ فعالیت سال 92 تا 94

11.      عضو شورای انضباطی"تجدیدنظر"دانشگاه پیام نوراستان- تاریخ فعالیت سال 93تا 95

12.       عضوشورای پژوهشی استان -تاریخ فعالیت سال 88تا89

13.      عضو شورای دانشگاه پیام نور استان- تاریخ فعالیت 93 (ادامه دارد)

14.      عضو شورای پژوهشی استان -تاریخ فعالیت سال89 تا91

15.      عضو کمیته تجدیدنظر دانشگاه- تاریخ فعالیت سال 89تا 90

16.       عضویت شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان- تاریخ فعالیت سال 90تا92

17.      نماینده گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی استان چ و ب -تاریخ فعالیت سال 88تا89

18.      عضو کمیته دانشجویی دانشگاه پیام نور استان درستاد دهه فجر- تاریخ فعالیت سال 93

19.      مسئول کمیته علمی ستاد برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه پیام نور استان -تاریخ فعالیت سال93

20.      عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دانشگاه پیام نور استان- تاریخ فعالیت سال 93(ادامه دارد)

21.       عضویت کارگروه بررسی وتدوین طرح های فرهنگی دانشگاه پیام نور استان- تاریخ فعالیت سال 89تا 91

22.      مسئول اجرایی بخش پژوهشی،ادبی مسابقات قرآن کریم دانشگاه پیام نور استان چ و ب- تاریخ فعالیت سال 91

23.      عضو هیئت اجرایی جذب اساتید مدعو مرکز شهرکرد- تاریخ فعالیت سال 90تا 93

24.      عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نوراستان چ وب -تاریخ فعالیت سال 94(ادامه دارد)

25.      عضو کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان چ و ب -تاریخ فعالیت سال 94(ادامه دارد)

رتبه ها

1.        پژوهشگر برگزیده سوم دانشگاه پیام نور استان(1391)

2.       پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری(1391)

3.       پژوهشگر برگزیده اول دانشگاه پیام نور استان(1392)

4.       پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری(1392)

5.       پژوهشگر برگزیده اول دانشگاه پیام نور استان(1393)

6.       پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری(1393)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1.        بررسی و مقایسه سیمای حاکمان در دیوان شاعران سبک خراسانی(رودکی،انوری،عنصری،منوچهری،فرخی و رشید الدین وطواط)-تاریخ دفاع 02/10/89– نام دانشجو فرزاد محمدی – سمت مشاور

2.       نقد وتحلیل کاربردصفت در ادبیات منظوم کودکان- تاریخ دفاع 22/08/91– نام دانشجو  معصومه قاسمی – سمت مشاور

3.       بررسی جلوه های روشنفکری در شعرمعاصربر پایه شعرنیما،مهدی اخوان ثالث،شاملو،سیاوش کسرایی و منوچهرآتشی- تاریخ دفاع 10/8/91– نام دانشجو فاطمه تازش شهرکی – سمت مشاور

4.       جلوه های حضورزنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس-دهه هشتاد- تاریخ دفاع 15/10/91– نام دانشجو روح الله کریمی نورالدین وند – سمت استاد راهنما

5.       بررسی و تصحیح انتقادی سکینه الصالحین سعد الدین حمویه- تاریخ دفاع 21/11/91– نام دانشجو محمدمحمدی زنجیرانی – سمت استاد راهنما

6.       بررسی وتصحیح انتقادی نامه نامی اثر خواندمیر- تاریخ دفاع 30/11/91- نام دانشجو زهرانوربخش – سمت استاد راهنما

7.       بررسی جلوه های طبیعت در شعرکودک- تاریخ دفاع 29/8/92– نام دانشجو نسرین امینیان – سمت مشاور

8.      سیمای جامعه در دیوان اوحدالدین انوری ابیوردی- تاریخ دفاع 29/11/92– نام دانشجو صغری صابریان بروجنی – سمت مشاور

9.       سیمای خانواده در رمان کلیله اثرمحموددولت آبادی- تاریخ دفاع 29/11/92– نام دانشجو پروانه رزمجوئی – سمت مشاور

10.      سیمای جامعه در دیوان خواجوی کرمانی- تاریخ دفاع 26/1/93- نام دانشجو مهدی دهقان فیل آبادی – سمت مشاور

11.      بررسی سیمای زن درآثار داستانی زنان دهه هشتاد- تاریخ دفاع 22/2/93 -نام دانشجو حمیده بهرامی – سمت استاد راهنما

12.     تصویرگری در غزلیات عطار- تاریخ دفاع 31/6/93 - نام دانشجو مهناز خلیلی دهکردی – سمت استاد راهنما

13.    تصویر و تصویرگری در غزلیات حکیم سنایی- تاریخ دفاع 31/6/93– نام دانشجو صدیقه خلیلی دهکردی – سمت مشاور

14.    بررسی و تصحیح کتاب مجمع الغرائب سلطان محمد مفتی بلخی- تاریخ دفاع 25/10/93– نام دانشجو فرحناز رئیسی نافچی – سمت استادراهنما
15.    گردآوری، بررسی و تحلیل سوگ سروده های عامیانه بختیاری- تاریخ دفاع

25/10/93– نام دانشجو مسعود حسین زاده سورشجانی – سمت مشاور

16.     بررسی سیمای جانبازان در شعردفاع مقدس- تاریخ دفاع 31/6/93 - نام دانشجو حسین یگانه – سمت استاد راهنما

17.    بررسی و تصحیح جنگ 13637کتابخانه مجلس شورای اسلامی- تاریخ دفاع 31/6/93– نام دانشجو لیلا نوروزی – سمت استاد راهنما

18.    رابطه بلاغت و طنز در گلچین آثارمنظوم طنز آمیز- تاریخ دفاع 29/1/94 - نام دانشجو محترم احمدی – سمت مشاور

19.     اخلاق علمی در الهی نامه،اسرار نامه و مصیبت نامه عطارنیشابوری- تاریخ دفاع 1/2/94– نام دانشجو راضیه رفیعی پور – سمت مشاور

20.     بررسی فرهنگ عامیانه بهبهان- تاریخ دفاع 30/11/93 - نام دانشجو افروز محسنی – سمت مشاور

21.     تصحیح جنگ شماره2979کتابخانه مرکزی تهران- تاریخ دفاع 25/12/93– نام دانشجو کبری بازیار – سمت استاد راهنما

22.    گردآوری ترانه های لری در 3منطقه خانمیرزا،لردگان وفلارد- تاریخ دفاع 3/12/93 - نام دانشجو کمال شیخی – سمت مشاور
 
-         داوری پایان نامه 20 عنوان

-         داوری مقالات علمی و پژوهشی 20 عنوان

-         داوری مقالات سایر مجلات  20 عنوان
1
تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 165