اموردانشجویی دانشگاه پیام نور بافق
بیمه حوادث دانشجو  :
طبق قرارداد شماره 3/2168/2168/127/1392 مورخ 19/4/92 با شرکت بیمه سینا با رعایت ماده 10 قرارداد بصورت متمرکز با ارائه مدارک ذیل جهت پرداخت خسارت لازم می باشد :
1-    تصویر کارت دنشجویی فعال
2-    تصویر پرینت انتخاب واحد دانشجو
3-    معرفی نامه دانشگاه ( از طریق مدیریت دانشجویی مربوطه )
4-    مدارک پزشکی دانشجوی حادثه دیده                             
------------------------------------------------------
 پیش ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ 1/10/94تا 26/10/94
------------------------------------------------------
شماره تماس اموردانشجویی -03532430713داخلی 224و223
  -------------------------------------------------------    
1