مهندسي منابع طبيعي و آبادانی روستا ها

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

141122

مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

141124

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

141136

علوم و مهندسی محیط زیست

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

1