اقتصاد کشاورزی

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

112110

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

141126

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

141313

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

141314

اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

1