مهندسی مديريت اجرايي و پروژه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131112

مهندسی مدیریت اجرایی 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

131212

مهندسی مدیریت پروژه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

1