مهندسی صنایع

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

112211

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

112215

مهندسی صنایع  (مخصوص ورودیهای 86 الی91)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

131412

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 92 و بعد)

لیست ارائه دورس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

1