ریاضی

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبیق

111120

ریاضی( محض)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

111130

ریاضی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

111132

ریاضیات و کاربردها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

-------------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبیق

111131

آموزش ریاضی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

1