روانشناسی و مشاوره

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

---------- 

جدول تطبیق

121710

روانشناسی عمومی(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

121723

روانشناسی عمومی (چندبخشی)(مخصوص ورودیهای 86 تا 93 )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

121728

روانشناسی (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

121173

مشاوره و راهنمایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

1