يكشنبه 14 مهر 1392 اردوي كوهنوردي ويژه ورودي هاي 92
قابل توجه دانشجويان  ورودي هاي92
 دانشجويان مي توانند جهت ثبت نام اردوي كوهنوردي حداكثر تاتاريخ 21/7/92به كتابخانه دانشگاه مراجعه فرمايند
 
امتیاز دهی