سه‌شنبه 12 شهريور 1392 انتخاب واحد نيمسال اول92-93(خيلي مهم)
دانشجوي گرامي با توجه به اينكه مهلت انتخاب واحد نيمسال مهر 93-92 از تاريخ 09/06/92  لغايت 15/06/92  ميباشد جهت انجام انتخاب واحد به نكات زير دقت نماييد:
1-  كليه دانشجويان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهريه ثابت  و بدهي قبلي خود مي باشند و در صورت عدم پرداخت، امكان انجام انتخاب واحد ايشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از مسير زير نسبت به دريافت گزارش 163(فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور) اقدام نماييد:
منوي اصلي --> آموزش --> گزارش هاي آموزش --> شهريه --> ليست ها و آمارها--> فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور
پرداخت شهريه از 3 طريق الكترونيكي، دستگاه خودپرداز و مراجعه به شعب بانك صادرات مقدور مي باشد.
تذكر1:  در صورت موفقيت تراكنش پرداخت  پس از حداكثر 2 ساعت، وضعيت دانشجو  از حالت بدهكار به فعال تبديل خواهد شد.
تذكر2: شايان ذكر  است در صورت  عدم موفقيت تراكنش (در پرداخت غير حضوري) و برگشت وجه شهريه، وضعيت دانشجو مجدد به غير فعال تبديل خواهد شد.
2- كليه دانشجويان موظف به تكميل و بازبيني اطلاعات شخصي خود (اعم از كد ملي، شماره شناسنامه و ...) ميباشد لذا پس  از پرداخت شهريه نسبت  به تاييد اطلاعات اصلي خود از مسير زير اقدام نماييد:
آموزش > دانشجو > مشخصات دانشجو > تكميل و تاييد اطلاعات شخصي دانشجو
تذكر3: پس از تكميل اطلاعات، گزينه اطلاعات فوق مورد تاييد اينجانب مي باشدرا به
بله تبديل نموده سپس گزينه بررسي و اعمال تغييرات را انتخاب نماييد.
3- كليه دانشجويان متقاضي انتخاب واحد پس از انجام مراحل بالا از مسير زير نسبت به دريافت زمان و تاريخ ثبت نام اقدام نمايند:
 ثبت نام --> عمليات ثبت نام --> ثبت نام اصلي
 
 
امتیاز دهی