دوشنبه 15 مهر 1392 همايش ملي مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نور استان مازندران
همايش ملي مديريت بازرگاني با محوريت كسب و كارهاي كارآفرينانه و اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه پيام نور استان مازندران - مركز رامسر - برگزار مي گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر