دوشنبه 15 آذر 1395 اولین همایش گردشگری - مدیریت فرصت ها دانشگاه پیام نور استان یزد
سایت همایش : http://conference.pnu.ac.ir/yazd-TCOpnu95/

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر