يكشنبه 12 ارديبهشت 1395 ارزشیابی اساتید
قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 95/2/4 لغایت 95/3/2 فایل راهنمای ارزشیابی در ادامه مطلب می باشد                                                                                                                     فایل راهنما ارزشیابی اساتید

 
امتیاز دهی