اداری و مالی
1398/3/4 شنبه
دبیر هیأت اجرای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور خبرداد :
موافقت با صدورحکم پیمانی قطعی 34 همکار علمی

.

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور گفت: براساس تصمیمات آخرین جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی، با صدور حکم پیمانی قطعی 34 نفر از همکاران علمی با وضعیت دستیار و پیمانی مشروط موافقت و آرای آنها طی هفته جاری برای صدور حکم به اداره کل امور اداری دانشگاه ارسال خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر عزت الله کردمیرزا افزود: همچنین با تبدیل وضعیت 16 نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی موافقت شد که پرونده آنها پس از تکمیل برای تایید نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر