فناوری و پژوهش
1401/8/11 چهارشنبه
معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه پیام نور خبر داد:
موافقت با ایجاد هفت شرکت فناور مبتنی بر دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: درخواست هفت عضو هیات علمی برای ایجاد شرکت‌های فناور مبتنی بر دانش بنیان با مشارکت دانشگاه در جلسه شورای عالی راهبردی و تصمیم‌گیری درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه پیام نور، مطرح و با بررسی  ایده اصلی فناوری، مدل ارائه شده و کاربرد آن با دست‌یابی به نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیط آزمایشگاهی در قالب ایجاد شرکت دانش بنیان موافقت شد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر محمد علی ابراهیمی با عنوان اینکه این درخواست ها شامل؛ 4 درخواست از استان تهران و 3 درخواست از استان البرز بوده است، افزود: کلیه اعضای علمی می‌توانند درخواست خود را به انضمام ایده، محصول آزمایشگاهی یا حتی نمونه اولیه به کمیته استقرار در استان محل خدمت ارائه کرده و کمیته مربوطه موظف است ظرف مدت 20 روز درخواست را بررسی و سپس برای طرح در شورای‌های راهبردی و تصمیم‌گیری به سازمان مرکزی ارسال کند.
وی افزود: دانشگاه ضمن حمایت از حضور اعضای هیات علمی در واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، در راستای در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی و اعطای پایه تشویقی به بروندادهای فناورانه  به اعضای علمی دانشگاه  اهتمام ویژه  نیز خواهد داشت.
معاون پژوهش و فناوری تصریح کرد: دانشگاه پیام نور در راستای تاکید مقام معظم رهبری، با تمام توان از اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش آموختگان در زمینه تاسیس شرکت‌های دانش بنیان حمایت و پشتیبانی کرده و زمینه حضور اعضای هیات علمی را در هیات مدیره شرکت ها از طریق سامانه کارمند ایران در همکاری ثبت حقوقی شرکت نیز فراهم خواهد کرد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر